Więcej o DRiV

O DRiVTM – czyli przyszłej firmie Aftermarket and Ride Performance Wraz ze spodziewanym rozdzieleniem spółki Tenneco, w którego następstwie uformowane zostaną dwie nowe, niezależne firmy – Aftermarket and Ride Performance (DRiV™) oraz Powertrain Technology, DRiV stanie się jednym z największych na świecie wieloliniowych i wielomarkowych przedsiębiorstw oferujących części zamienne oraz jednym z największych globalnych dostawców oryginalnego wyposażenia w zakresie elementów wpływających na właściwości jezdne i układów hamulcowych.  Główne marki produktów spółki DRiV to Monroe®, Öhlins® Walker®, Clevite® Elastomers, MOOG®, Fel-Pro®, Wagner®, Ferodo®, Champion® i inne. W 2018 r. przychody pro-forma spółki DRiV wyniosłyby 6,4 mld USD, a 54% tych przychodów pochodziłoby z rynku posprzedażnego, natomiast pozostałe 46% od klientów nabywających oryginalne wyposażenie.

Bezpieczna przystań

Ta informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują, między innymi, stwierdzenia opisujące nasze plany dokonania podziału na dwie niezależne spółki publiczne. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z różnego rodzaju ryzykiem oraz brakiem pewności, co może sprawić, że w rzeczywistości osiągnięte wyniki będą się istotnie różnić od przewidywań wskazanych w tych stwierdzeniach. Wiąże się to m.in. z prawdopodobieństwem niezrealizowania przez Tenneco wydzielenia działalności Aftermarket & Ride Performance z działalności Powertrain Technology (lub nieosiągnięcia niektórych lub wszystkich ze spodziewanych korzyści wynikających z takiego wydzielenia) oraz potencjalną sytuacją, w której nabycie Federal-Mogul lub rozdzielenie będzie mieć niekorzystny wpływ na istniejące ustalenia z Tenneco, w tym ustalenia dotyczące przejścia, produkcji i usług w zakresie dostawy oraz kwestii podatkowych, a także na zdolność do utrzymywania i zatrudniania personelu oraz utrzymywanie relacji z klientami, dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi. Istnieje również ryzyko, że: korzyści z nabycia Federal-Mogul lub rozdzielenie, w tym synergie, mogą nie zostać w pełni zrealizowane lub ich realizacja może potrwać dłużej, niż jest to oczekiwane; nabycie Federal-Mogul lub rozdzielenie może nie przyczynić się do rozwoju strategii biznesowej Tenneco; Tenneco może doświadczyć trudności w integracji wszystkich pracowników lub działań; ryzyko potencjalnego rozproszenia uwagi zarządu wynikające z rozdzielenia, a także czynniki ryzyka i przestrogi wymienione w sprawozdaniach okresowych i bieżących (formularz 10-K, 10-Q i 8-K) okresowo składanych SEC. Biorąc pod uwagę to ryzyko oraz brak pewności, inwestorzy nie powinni nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako na przewidywanych wynikach rzeczywistych. Jeśli nie wskazano inaczej, stwierdzenia dotyczące przyszłości w niniejszej informacji prasowej zostają przekazane w formie obowiązującej w dniu publikacji tego komunikatu i, jeśli prawo nie wymaga inaczej, Tenneco nie zobowiązuje się do publicznego ujawnienia wszelkich zmian czy aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości oraz zrzeka się takiego zobowiązana. Dodatkowe informacje dotyczące czynników ryzyka oraz braku pewności są okresowo ujmowane w dokumentach przedkładanych SEC, w tym, lecz nie wyłącznie, rocznym sprawozdaniu w formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.